Tiroid Kanseri Kitabı

Extended Edition 2

İçindekiler :

ÖNSÖZ

GİRİŞ / Prof. Dr. Erol Düren

BÖLÜM 1 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNİN FİZYOPATOLOJİK VE MOLEKÜLER TEMELLERİ / Prof. Dr. Mete Düren 
Etiyolojik Faktörler 
Moleküler Patogenez 
Anjiyogenez

BÖLÜM 2 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNDE PREOPERATİF TANI YÖNTEMLERİ / Prof. Dr. Recep Özgültekin, Yrd. Doç. Dr. Muhyittin Temiz 
Preoperatif Tanıda Anamnez ve Fizik Muayene 
Ultrasonografi (USC) 
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (IİAB) 
Ultrasonografi (USC) Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (İİAB) 
Sintigrafi 
Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

BÖLÜM 3 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNİN (DTK) CERRAHİ TEDAVİSİ / Prof. Dr. Recep Özgültekin
Genel Yaklaşım ve Total Tiroidektomi 
Total Tiroidektomiden Daha Sınırlı Girişimler 
DTK Tiplerine Göre Tedavi Seçimi 
Folliküler Tiroid Kanseri (FTK) 
Hürthle Hücreli Kanser (HHK) 
Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Endikasyonları

BÖLÜM 4 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE CERRAHİ PATOLOJİ / Prof. Dr. Recep Özgültekin, Dr. Mustafa Emirleroğlu 
Skorlama 
Papiller Karsinom 
Folliküler Karsinom

BÖLÜM 5 
TİROİD KANSERİ CERRAHİSİNE BAĞLI POSTOPERATUAR KOMPLİKASYONLAR / Doç. Dr. Murat Özcan, Dr. İlknur Erenler Kılıç 
Genel Komplikasyonlar 
Spesifik Komplikasyonlar

BÖLÜM 6 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE POSTOPERATUAR TEDAVİ VE TAKİP / Prof. Dr. M. Ateş Özyeğin 
Radyoiyot ablasyon tedavisi 
TSH Supresyon tedavisi

BÖLÜM 7 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE UZAK METASTAZLARIN TEDAVİSİ / Doç. Dr. Murat Özcan, Dr. Oğuzhan Sunamak 
Tanı yöntemleri 
Tedavi yöntemleri

BÖLÜM 8 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE DENEYSEL AŞAMADAKİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ / Dr. Adem Karataş, Prof. Dr. Mete Düren 
Angiogenez İnhibisyonu 
Metastatik Hastalıkta Yeni Yaklaşımlar

BÖLÜM 9 
TİROİD KANSERİNDE REJYONEL METASTAZ VE BOYUN DİSEKSİYONLARI / Prof. Dr. Yusuf Bükey 
Tiroid Bezinin Lenfatik Drenajı 
Lenf Ganglion Metastazında Risk Faktörler 
Prognostik Faktörler 
Palpabl Ganglionu Tespit Edilmeyen Tiroid Kanserli Hastalarda Belirlenecek Yol 
Boyun Disseksiyonlarının Sınıflandırması. 
Boyun Diseksiyonu Teknikleri 
İnsizyon Seçimi 
Teknik 
Komplikasyonlar

BÖLÜM 10 
MEDÜLLER TİROİD KANSERİ ETYOLO)İSİNDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ / Dr. İlhan Karabıçak, Dr. Fatih Aydoğan — Prof. Dr. Mete Düren 
MEN-2A 
MEN-2B 
AileseL MTK 
Sporadik MTK 
Medüller Tiroid Kanseri Tanısı 
Medüller Tiroid Kanserinin Klinik Özellikleri

BÖLÜM 11 
MEDÜLLER TİROİD KANSERİ / Prof. Dr. M. Ateş Özyeğin, Dr. Adem Karataş 
Embriyoloji ve Histoloji 
Sporadik MTK 
C Hücre Hiperplazisi 
Herediter MTK 
Multiple Endokrin Neoplazi 2 
Tedavi 
Prognoz ve Takip

BÖLÜM 12 
TİROİDİN ANAPLASTİK VE İLERİ EVRE DİFFERANSİYE KANSERLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR / Prof. Dr. Yusuf Bükey 
Klinik 
Tanı 
Tedavi 
İleri Evre Differansiye Non-rezektabl Tiroid Kanserli Hastalarda Multidisipliner Yaklaşımlar

BÖLÜM 13 
TİROİDİN NADİR GÖRÜLEN MALİGN TÜMÖRLERİ / Doç. Dr. Murat Özcan, Dr. Selin Kapan 
Tiroidin Nadir Tümörleri 
Tiroide Metastaz Yapan Tümörler

İNDEKS

 

eight�&0tؓ� @� nd:#A8917F'>Minimally invasive video-assisted parathyroidectomy: Multiinstitutional study. World J Surg, 25; 6: 704-707, 2001. Lorenz K, Miccoli P, Monchik JM, Duren M, Dralle H.

 

The role of Tc-99(m)-tetrofosmin in the evaluation of thyroid nodules. Nuclear Med Comm21;4: 333-339, 2000. Kanmaz B, Erdil TY, Yardi OF, Sayman HB, Kabasakal L, Sonmezoğlu K, Önsel C, Duren M, Nisli C, Ozcan K, Uslu I.

Relationship between fibronectin and sialic acid levels in patients with thyroid cancer. 2003. Endokrinolojide Yönelişler, 12 (3): 86-89. Ekmekçi H, Sönmez H, Öztürk Z G, Düren M, Kökoğlu E.

Reoperation for persistent or recurrent primary hyperparathyroidism. 
Arch Surg 1996; 131: 861-869.Shen W, Düren M, Morita E, Higgins C, Duh Quan-Yang, Siperstein AE, Clark OH.

Recurrent thyroid cancer. In: Orlo H Clark, Quan-Yang Duh, eds. Textbook of Endocrine Surgery. Philadelphia: WB Saunders, 1997; Chapter 19: 141-146. Düren E, Düren M

Minimally invasive video-assisted parathyroidectomy: Multiinstitutional study. World J Surg, 25; 6: 704-707, 2001. Lorenz K, Miccoli P, Monchik JM, Duren M, Dralle H

How reliable is serum thyroglobulin in patients with recurrent thyroid cancer living in endemic areas. J Endoc Invest, suppl 7:14, 2000. Düren M, Kadıoğlu P, Yavuz N, Açbay Ö, Aksoy F, Bükey Y, Uslu İ, Hatemi H.

Tiroidde kist hidatik. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı. 18-22 Eylül 1989, İstanbul. Program ve Serbest Bildiriler Kitabı 1: 62. Özyeğin A, Düren E, Düren M.

Carcinoma oh the thyroid: An analysis of a personal series. Ulusal Cerrahi Kongresi, 94, 9-15 Haziran 1994, İstanbul, Özet Kitabı: 82. Düren M, Ertem M, Bükey Y, Düren E.

Persistan veya nüks eden differansiye tiroid kanserinin tanısında serum tiroglobulinin hipotiroid halde ölçümü. 19.Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, 28-31 Mayıs 1996, İstanbul, özet Kitabı: 02-23. Düren M, Siperstein AE, Shen W, Dun QY, Morita E, Clark OH.

Reoperatif paratiroid cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 96,15-19 Mayıs 1996, Antalya, Program ve Özet Kitabı: 61. Düren M, Açbay Ö, Bükey Y, Özyeğin A, Önsel Ç, Hatemi H.

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalardaki hiperparatiroidinin cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi'98, 6-10 Mayıs 1998, İzmir, Program/özet Kitabı:47. Hamzaoğlu IH, Düren M, Apaydın S, Altıparmak R, Erek E, Sanyar M

Reoperation for persistent or recurrent primary hyperparathyroidism. 
The Pacific Coast Surgical Association. 17-20 Şubat 1996, San Diego. Scientific Program: 25.
Shen W, Düren M, Morita E, Higgins C, Duh QY, Siperstein AE, Clark OH.

Prophylactic, curative and palliative thyroidectomy: Long term outcome. 
Fourth International Postgraduate Course in Endocrine Surgery, 
11-17 Ağustos 1996, Havvaii. Abstracts: 10-13. Düren M, Al-Sobhi S, Shen W, Siperstein AE, Duh QY, Clark OH.

Papillary thyroid cancer: can metastasizing be predictable? Eurosurgery 96,16-18 Ekim 1996, Roma. 
Br J Surg Vol 83, Suppl 2: 42. Düren M, Öz F, Akı H, Bükey Y, Özyeğin A.

Reoperative thyroid surgery. 37 th VVorld Congress of Surgery, 24-30 Ağustos 1997,
Acapulco. Final Program:193. Düren M.

Reoperation for persistent ör recurrent thyroid cancer: a challenge of the endocrine surgeon.37 th World Congress of Surgery, 24-30 Ağustos 1997, Acapulco. Abstract Book: 294. Düren M, Duh Q-Y, Siperstein A, Clark OH.

Thyroid reoperations in iodine deficient and sufficient areas. 
Thyroid One, Ekim 7-1, 1998, Linz. Abstracts.
Düren M, Duh Q-Y, Bukey Y, Clark OH.

Problems related to multinodular goiter in a country with endemic areas. 
Eurosurgery '98, 17-20 Haziran, 1998, Budapeste. Final Programme: 42. Düren M

Chirurgie des Schilddrüsenkarzinoms: Wissenschaftliche Kolloquien des Zentrums Chirurgie
1998-1999, 7 Aralik 1998, Halle. Programm. Düren M

Our experience in surgical treatment of primary hyperparathyroidism. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, Istanbul, Abstract Book: 
52. Düren M, Devranoğlu G, Tüzün Ş, Yavuz N, Uslu İ.